Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Voda v krajině

Hlavním cílem projektu je, aby žáci, studenti, pedagogové i veřejnost chápali problematiku nedostatku vody v krajině jako důležité společenské téma, věděli, co je příčinou problému, jaké jsou důsledky a jak v krajině s vodou hospodařit.

Mezi dílčí cíle patří zahájit dialog, meziresortní výměnu názorů a spolupráci mezi experty, pracovníky EVVO a pedagogy. Výsledkem bude výměna zkušeností a příprava pracovníků EVVO na vzdělávání žáků a studentů v této oblasti.
Společně s týmem expertů pak připravíme metodiku, která umožní pedagogům a pracovníkům EVVO předávat žákům a studentům kompletní informace a souvislosti o nedostatku vody v krajině, příčinách, následcích a opatřeních.

Při 3-denním pobytu využijeme bádání, simulační hry, metody kritického myšlení, přímý kontakt s krajinou a jiné metody k tomu, abychom motivovali žáky, aby se začali zajímat o téma. Ukážeme jim důležitost problému a pomůžeme jim uvědomit si souvislosti. 

V rámci metodiky zahrneme aktivity, při kterých budou například zkoumat ohroženost svého místa (povodně, eroze, sucho), zkoumat rychlost odtoku, vsakování vody v závislosti na obsahu organického materiálu, hledat vodní prvky v krajině, hledat realizovaná vodohospodářská opatření, pracovat s mapami, portály, územními plány, s cílem pochopit krajinu a fungování vodních procesů. Osvojí si základní pojmy a procesy, budou postupně odkrývat jednotlivé problémy a zjišťovat příčinu daného stavu, vyzkouší si mnoho pokusů, vyvodí závěry a samostatně navrhnou praktická řešení. 

Kvalitní dramaturgie pobytového programu zajistí motivaci a vtažení žáků do problematiky a chuť do práce v rámci samostatné činnosti. Vrcholem programu bude simulační hra, kde žáci uplatní získané znalosti, vyzkouší si argumentaci a obhájení svých postojů. Při hře budou žáci a studenti řešit téma nedostatku vody v krajině. 

Vytvořený 3-denní výukový program pilotně ověříme.Tweet